ORACOLUL INGERILOR - COMENZI

Pentru comenzi solicitati informatii la adresa de e-mail oracolul.ingerilor@gmail.com
TELEFON: 0721 570361

14 oct. 2010

CEI TREI ARHANGHELI

Scripturile sfinte au revelat numele doar pentru trei Îngeri, toţi aparţinând ierarhiei Arhanghelilor. Numele lor ne sunt bine cunoscute şi anume: Mihail, Gabriel, Rafael. Textul antic apocrif al Vechiului Testament mai conţine şi alte de Arhangheli faţă de cele trei menţionate mai sus. Precum sursele în sine, aceste alte nume nu sunt adevărate. Nume precum Uriel, Raguel, Sariel şi Jeremiel nu există în lucrările canonice ale Sfintei Scripturi, ci în Cartea apocrifă a lui Enoh, a patra carte a lui şi în literatura rabinică. Biserica nu acceptă nume ale unor Îngeri care nu sunt precizate în lucrările canonice ale Bibliei. Toate aceste nume care au fost preluate din scrierile apocrife au fost respinse în perioada Papei Zaharia, în 745. Este posibil să se fi făcut abuzuri serioase în această direcţie pentru că o măsură similară a fost luată cu ocazia sinodului de la Aix-la-Chapelle, în 789.

ARHANGHELUL MIHAIL

Numele lui este un strigăt de luptă, atât scut cât şi armă în luptă şi un trofeu etern de victorie. Popularitatea acestui nume în Vechiul Testament provine din faptul că nu mai puţin de zece persoane care poartă numele de Mihail sunt menţionate în cărţile sacre, precum: "Sthur, fiul lui Mihail." Un nume similar este şi în limba Accadiană cu sens identic cu cel al lui Mihail – echivalentul Accadian este

Ca nume al unuia dintre marii Arhangheli, cuvântul Mihail apare pentru prima dată în cartea profetului Daniel, unde el este numit: "Mihail, una din căpeteniile cele mai de seama" [Daniel 10:13] şi din nou: "La acea dată se ridica Mihail, marele voievod, care stă pentru copiii poporului tău" [Daniel 12:1].

Denumirea de "Arhanghel" este dată doar de Sfântului Mihail, chiar dacă tradiţia sacră şi liturghia Bisericii atribuie acelaşi titlu şi Sfântului Gabriel şi Sfântului Rafael: "Dar Mihail Arhanghelul, când se împotrivea diavolului, certându-se cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să aducă judecată de hulă, ci a zis: "Să te certe pe tine Domnul!" [Iuda 1:9]. În ciuda unei astfel de mărturii explicite a Scripturii, puţini scriitori susţin că Sfântul Mihail, datorită poziţiei sale înalte între îngeri, trebuie să aparţină unei ierarhii mai mari, probabil a Serafimilor, mai degrabă decât Arhanghelilor. Noi nu credem că această părere poate fi susţinută. Poziţia înaltă a Sfântului Mihail poate fi explicată aceea că, deşi aparţine unui ordin relativ inferior prin natura sa, zelul său remarcabil în slăvirea lui Dumnezeu şi mântuirea tovarăşilor săi Îngeri, în momentul rebeliunii lui Satana, i-a adus atâta glorie şi putere, încât ar fi putut să egaleze şi chiar să depăşească în har, spirite celeste care aparţin unei ierarhii mai înalte. Dacă ne amintim, Îngerii erau într-o perioadă de probă în care fiecare primea ceea ce merita după faptele sale. Mare varietate de merite explică, în plus faţă de alte elemente naturale, marea diferenţă între slava lor şi puterea lor.

Părintele Joseph Husslein subliniază faptul că Biserica îl numeşte pe Sfântul Mihail "Prinţul gazdelor cereşti" , adăugând suplimentar: "Faptul că trei Îngeri despre care tocmai am menţionat sunt numiţi Arhangheli nu implică mai mult decât că acestora le-au fost încredinţate misiuni extraordinare. Mihail este singurul căruia Scripturile îi acordă acest titlu, dar există motive întemeiate pentru a susţine părere că el poate fi cel mai mare chiar dintre toţi îngerii." Sfântul Mihail este într-adevăr un prinţ al gazdelor cereşti, iar acest lucru este clar susţinut de puterea acordată lui de către Dumnezeu şi nu neapărat de superioritatea naturii sale. Credem că o putere de acest gen nu ar fi fost conferită Serafimilor şi Heruvimilor care sunt tronuri vii ale lui Dumnezeu, ci mai degrabă celor care aparţin ordinului spiritelor slujitoare, precum Întâietorilor, Arhanghelilor şi Îngerilor, care "trimise ca să slujească, pentru cei ce vor fi moştenitorii mântuirii." [Evrei 1:14]

Conform lui Gustav F. Oehler, "acest nume: Mihail - Cine este ca Dumnezeu? – al prinţului Îngerilor, nu presupune doar o confirmare umilă din partea Îngerilor, ci este mai degrabă o afirmaţie reală cu privire la Înger ca atare. Numele exprimă astfel capacitatea de a fi irezistibil pe care Dumnezeu i-a acordată pentru a-I îndeplini poruncile."

Sfântul Mihail a fost mereu un Înger luptător, care s-a luptat întâi cu Satana şi cu demonii săi încă de la început, apoi, în timp, cu toţi inamicii Poporului lui Dumnezeu. El este "cel mai mare prinţ, care stă alături de fiii acelui popor." Din vechime, ca şi astăzi, Sfântul Mihail este cel mai mare apărător al Bisericii lui Hristos pe pământ.

De-acum celebra problemă, "Îngerul Domnului", , care a tras atenţia cărturarilor care studiau Sfânta Scriptură zeci de ani, poate fi probabil rezolvată recunoaşterea faptului că acest Înger misterios al Domnului (care, în diverse cărţi ale Vechiului Testament este reprezentat ca acţionând în numele lui Dumnezeu Însuşi şi fiind adesea slăvit ca şi cum ar fi Dumnezeu) este nimeni altul decât Sfântul Arhanghel Mihail, reprezentantul lui Dumnezeu pentru poporul Său. Cuvintele profetului Daniel par a insinua aceasta: "Nimeni nu mă ajută împotriva acestora, afară de voievodul vostru Mihail." [Daniel 10:21] " În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău." [Daniel 12:1] Un reprezentant poate vorbi şi acţiona în numele şi cu autoritatea de conducător suprem cu care a fost investit cel pe care îl reprezintă. Aceasta pare a fi poziţia Sfântului Mihail faţă de copiii lui Israel. El a fost atât Prinţul ceresc care-l reprezentă pe Regele Cerului şi este protectorul ceresc al poporului lui Dumnezeu, atât împotriva duşmanilor umani şi diabolici.

Sfântul Mihail, care a apărat şi protejat copiii lui Dumnezeu în lumea spiritelor, îşi va extinde aceeaşi protecţie şi asupra copiilor umani ai lui Dumnezeu, aici pe pământ. Înconjuraţi şi ameninţaţi de naţiuni ostile păgâne, asupra cărora Satana şi-a extins tirania, Sfântul Mihail nu putea rămâne indiferent la această nouă formă de seducţie şi rebeliune manifestată de arhi-inamicul său faţă de copiii oamenilor. Atâta timp cât Satana insistă în atacurile sale, campionul ceresc, Prinţul gazdelor cereşti va continua să-i distrugă planurile cu străvechiul strigăt de război: "Cine este ca Dumnezeu?" În Vechiul Testament, prin urmare, Sfântul Mihail este Înger prin excelenţă, Îngerul Domnului, Îngerul Păzitor naţional al israeliţilor.

Uneori, mai ales în cartea Exodului, acest "Înger al Domnului" este numit pur şi simplu, Domnul. De exemplu, în acest pasaj, "Iar Domnul mergea înaintea lor: ziua în stâlp de nor, arătându-le calea, iar noaptea în stâlp de foc, luminându-le, ca să poată merge şi ziua şi noaptea." [Exodul 13:21] El, care este numit "Domnul" în acest pasaj, este menţionat din nou cu aceeaşi denumire de "Înger al lui Dumnezeu", în următorul pasaj:" Atunci s-a ridicat îngerul Domnului, care mergea înaintea taberei fiilor lui Israel, şi s-a mutat în urma lor; şi s-a ridicat stâlpul cel de nor dinaintea lor şi a stat în urma lor. Astfel a trecut el şi a stat între tabăra Egiptenilor şi tabăra fiilor lui Israel; şi era negură şi întuneric pentru unii, iar pentru ceilalţi lumină, noaptea, şi toată noaptea nu s-au apropiat unii de alţii." [Exodul 14:19] Această manevră militară foarte inteligentă indică strategia Prinţului gazdelor cereşti.

Ca Înger Păzitor naţional al israeliţilor şi reprezentant special al lui Dumnezeu pentru poporul Său, Sfântul Mihail este prezentat cu cuvinte care dezvăluie marea iubire divină şi solicitudine a Domnului, împreună cu atribuţiile omului faţă de Îngerii Păzitori, în general: "Iată Eu trimit înaintea ta pe îngerul Meu, ca să te păzească în cale şi să te ducă la pământul acela pe care l-am pregătit pentru tine. Ia aminte la tine însuţi; să-l asculţi şi să nu-i fi necredincios, că nu te va ierta, pentru că numele Meu este în el. De vei asculta cu luare aminte glasul său şi vei face toate câte îţi poruncesc şi de vei păzi legământul Meu, Îmi veţi fi popor ales dintre toate neamurile, că al Meu este tot pământul, iar voi Îmi veţi fi preoţie împărătească şi neam sfânt. Spune cuvintele acestea fiilor lui Israel: De veţi asculta cu luare aminte glasul îngerului Meu şi veţi împlini toate câte vă voi spune, voi fi vrăjmaş vrăjmaşilor tăi şi potrivnicilor tăi le voi fi potrivnic. "[Exodul 23:20-22]

Alte opinii care susţin că expresia "Îngerul Domnului" nu reprezintă cu adevărat un înger sau Sfântul Mihail, ci Cuvântul lui Dumnezeu (Logosul), Dumnezeu Însuşi, este considerată în prezent ca o simplă conjunctură şi o opinie destul de învechită.

Mai multe apariţii ale Arhanghelului Mihail au fost raportate în decursul secolelor creştine. Una dintre cele mai remarcabile apariţii dintre toate este cea care este comemorată universal de Biserică pe 8 mai. Sfântul Arhanghel Mihail a apărut pe Muntele Gargano, în Apulia, sudul Italiei, în zilele Papei Ghelasie (492-496). În peşteră în care a apărut a fost ridicat un altar şi a devenit obiectiv de pelerinaj pentru credincioşi, în secolele următoare. O altă sărbătoare în cinstea Sfântului Arhanghel Mihail, pe 29 septembrie, cunoscută anterior ca , este aniversarea Sfinţirii fostei bazilici Sfântul Mihail şi a tuturor îngerilor pe Calea Salarian din Roma. O apariţie, similară cu cea de pe Muntele Gargano, a fost celebrată în marele sanctuar numit , lângă Constantinopol, după cum ne spune istoricul Sozomenus, care a scris despre mijlocul secolului al cincilea, un secol de mare devoţiune faţă de Sfinţii Îngeri, în general, şi faţă de Sfântul Mihail, în special.

În liturghie, Sfântul Mihail este considerat ca fiind Îngerul care conduce sufletele credincioşilor plecaţi la cer: "Scoate-i din gura leului, ca să nu îi devoreze iadul, pentru ca ei să nu cadă în întuneric; lasă-l pe Mihail, sfânt purtător de stindard, să îi aducă în lumina sfântă."

Sfântul Mihail este invocat într-un mod special în rugăciunile recitate la altar, după Liturghie: "Sfinte Arhanghel Mihail, protejează-ne în bătălie etc." Această rugăciune specială este o formă generală condensată de exorcizare împotriva lui Satan şi a tuturor spiritelor rele, indicată de Papa Leon al XIII-lea.

Atât timp cât copiii lui Dumnezeu sunt expuşi atacurile lui Satana în această lume, strigătul de luptă al Sfântului Mihail: "Cine este ca Dumnezeu?" va continua să sperie şi să distrugă toate forţele răului iar intervenţia sa puternică în lupta, în numele copiilor lui Dumnezeu, nu va înceta niciodată.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Ne puteti contacta si la
www.oracolul.ingerilor.ro
sau
oracolul.ingerilor@gmail.com.